Producenci
Zamów wygodnie!
Paczkomaty InPost
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Polityka prywatności

 

Regulamin newslettera

sklepu WITCHYTEARS.PL

 

SPIS TREŚCI

 • 1 Definicje
 • 2 Newsletter
 • 3 Reklamacje
 • 4 Dane osobowe
 • 5 Postanowienia końcowe
 • 1 DEFINICJE

Konsument – konsument w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Newsletter – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której Usługobiorca może otrzymywać od Usługodawcy drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące Sklepu, w tym informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach w Sklepie.

Sklep – sklep internetowy witchytears.pl prowadzony przez Usługodawcę pod adresem https://witchytears.pl

Usługobiorca - każdy podmiot korzystający z usługi Newsletter.

Usługobiorca uprzywilejowany  – Usługobiorca, który jest Konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą z Usługodawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego.

Usługodawca -  Martyna Frąckiewicz Witchy Tears NIP 9820384895 REGON: 388854253

 

 

 • 2 Newsletter

Usługobiorca może dobrowolnie skorzystać z usługi Newsletter.

Dla skorzystania z usługi Newsletter niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową w najnowszej wersji, obsługującą JavaScript oraz pliki cookies, z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto e-mail.

Wiadomości e-mail wysyłane w ramach tej usługi wysyłane będą na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w momencie zapisywania się do Newslettera.

Usługobiorca, w celu zawarcia umowy i zapisania się do usługi Newsletter, w pierwszym kroku podaje w przeznaczonym do tego miejscu w Sklepie swój adres e-mail, na który chce otrzymywać wiadomości przesyłane w ramach Newslettera. W momencie zapisu na Newsletter zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi na czas nieoznaczony, a Usługodawca rozpocznie jej świadczenie na rzecz Usługobiorcy – z zastrzeżeniem ust. 5.

W celu właściwej realizacji usługi Newslettera, Usługobiorca jest obowiązany podać swój prawidłowy adres e-mail.

W wiadomościach wysyłanych w ramach Newslettera będzie znajdować się informacja o możliwości wypisania się z niego, a także link do wypisania się.

Usługobiorca może wypisać się z Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie, korzystając z opcji, o której mowa w ust. 6 lub wysyłając wiadomość na adres e-mail Usługodawcy: witchytearscandles@gmail.com

Skorzystanie przez Usługobiorcę z linka do wypisania się z Newslettera lub wysłanie wiadomości z żądaniem wypisania z Newslettera będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy w zakresie świadczenia tej usługi.

 

 • 3 Reklamacje

Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Newslettera należy zgłaszać Usługodawcy na adres e-mail: witchytearscandles@gmail.com

Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie rezultatu oczekiwanego przez Usługobiorcę będącego Konsumentem, Konsument może skorzystać m.in. z:

mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inspekcji_handlowej.php; pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://uokik.gov.pl/stale_sady_polubowne.php;

bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów; internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

 

 • 4 Dane osobowe

Administratorem danych osobowych przekazanych przez Usługobiorcę w związku z zapisem na Newsletter jest Usługodawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych, znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.

Celem przetwarzania danych Usługobiorcy jest wysyłka Newslettera. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest umowa o świadczenie usługi lub działania podejmowane na żądanie Usługobiorcy, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także prawnie uzasadniony interes Usługodawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie danych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do świadczenia usługi Newslettera. Niepodanie danych oznacza, że Usługodawca nie będzie mógł świadczyć tej usługi.

Dane Usługobiorcy będą przetwarzane do momentu, w którym:

Usługobiorca wypisze się z Newslettera; ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Usługobiorcę lub Usługodawcę, związanych z Newsletterem; zostanie przyjęty sprzeciw Usługobiorcy wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Usługodawcy. W zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

Usługobiorcy przysługuje prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych do innego administratora a także prawo:  wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Usługobiorcy – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Usługodawcę).

W celu realizacji swoich praw, Usługobiorca powinien skontaktować się z Usługodawcą.

W przypadku gdy Usługobiorca uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Usługobiorca może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 • 5 Postanowienia końcowe

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu spowodowaną modernizacją usługi Newsletter lub zmianą przepisów prawa, mającą wpływ na świadczenie usługi przez Usługodawcę.

Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie wysłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w momencie zapisywania się do Newslettera co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie.

W przypadku gdy Usługobiorca nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie, przyjmuje się, że akceptuje je.

W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian, Usługobiorca powinien wysłać informację o tym na adres e-mail Usługodawcy: witchytearscandles@gmail.com, co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.

Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

Umowa o świadczenie usługi Newslettera zawierana jest w języku polskim.

W przypadku ewentualnego sporu z Usługobiorcą niebędącym Usługobiorcą uprzywilejowanym, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

 

Polityka prywatności Sklepu Witchy Tears

https://witchytears.pl

 

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Sklep. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 Martyna Frąckiewicz Witchy Tears NIP 9820384895 REGON: 388854253

Jeśli chcesz skontaktować się z nami w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, napisz do nas na adres e-mail: witchytearscandles@gmail.com

 

TWOJE UPRAWNIENIA

Przysługuje Ci prawo żądania:

- dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii Twoich danych (art. 15 RODO lub - jeśli ma to zastosowanie - art. 13 ust. 1 lit. f RODO),

- ich sprostowania (art. 16 RODO),

- usunięcia (art. 17 RODO),

- ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),

- przeniesienia danych do innego administratora (art. 20 RODO).

 

A także prawo:

- wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:

- z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesach), w tym profilowania (art. 21 ust. 1 RODO);

j- eżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO).

 

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Sprzeciw w odniesieniu do wykorzystywania przez nas plików cookies (o których przeczytasz poniżej) możesz wyrazić zwłaszcza za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki. Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych w zależności od podejmowanych przez Ciebie działań.

 

 1. Złożenie zamówienia w Sklepie - cz. 1

W jakim celu? - realizacja Twojego zamówienia

Na jakiej podstawie? -umowa sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) obowiązek prawny, związany z rachunkowością, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

Jak długo? - przez okres obowiązywania wyżej wymienionej umowy do momentu wygaśnięcia ciążącego na nas obowiązku prawnego, związanego z rachunkowością

ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas (więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatnim akapicie tej sekcji)

Co się stanie, jeśli nie podasz danych? - nie będziesz mieć możliwości złożenia zamówienia

 

 1. Złożenie zamówienia w Sklepie - cz. 2

W jakim celu? - dostosowanie Sklepu do potrzeb Użytkowników, a także polepszenie jakości świadczonych przez nas usług, dzięki opiniom wystawianym przez Kupujących za pośrednictwem serwisu do badania satysfakcji

Na jakiej podstawie? - nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu Twoich danych w celu prowadzenia badań Twojej satysfakcji z naszych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Jak długo? - jeśli nie wyrazisz swojej opinii - przez czas wynoszący 30 dni od dokonania przez Ciebie zakupu lub do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania; jeśli natomiast wyrazisz swoją opinię - do momentu jej usunięcia lub do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania*

ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń - przez Ciebie lub przez nas (więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatnim akapicie tej sekcji)

Co się stanie, jeśli nie podasz danych? - nie uwzględnimy Twojej opinii dotyczącej naszego Sklepu w pracach nad jego dalszym rozwojem* w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej

 

 1. Nawiązanie z nami kontaktu (np. w celu zadania pytania)

W jakim celu? - obsługa Twoich zapytań lub zgłoszeń

Na jakiej podstawie? - umowa lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w przypadku gdy Twoje zapytanie lub zgłoszenie dotyczy umowy, której jesteśmy lub możemy być stroną, nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu Twoich danych w celu prowadzenia z Tobą komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – jeżeli Twoje zapytanie lub zgłoszenie nie ma związku z umową

Jak długo?

przez czas trwania wiążącej nas umowy lub – jeśli umowa nie zostanie zawarta - do upływu okresu dochodzenia roszczeń – zobacz ostatnią tabelę tej sekcji* (do upływu okresu dochodzenia roszczeń – zobacz ostatni akapit tej sekcji - lub do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania*). Ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas (więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatnim akapicie tej sekcji)

Co się stanie, jeśli nie podasz danych?- nie będziemy mieli możliwości udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie lub zgłoszenie* w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej

 

 1. Ustawienia przeglądarki lub inne zbliżone działanie zezwalające na prowadzenie działań marketingowych

W jakim celu? - marketing bezpośredni, polegający na wyświetlaniu spersonalizowanych reklam

(więcej na ten temat przeczytasz w sekcji „Profilowanie” i „Pliki cookies” Polityki prywatności).

Na jakiej podstawie? - nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w podanym wyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Jak długo? - do momentu wygaśnięcia ważności lub usunięcia przez Ciebie plików cookies, wykorzystywanych do celów marketingowych*

Co się stanie, jeśli nie podasz danych? - nie będziesz otrzymywać sugestii produktów lub usług, którymi możesz być zainteresowany* w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej

 

 1. Ustawienia przeglądarki lub inne zbliżone działanie zezwalające na prowadzenie działań analitycznych

W jakim celu? - analiza sposobu korzystania i poruszania się przez Ciebie po stronie internetowej Sklepu, celem dostosowania strony do potrzeb i zachowania Użytkowników

(więcej na ten temat przeczytasz w sekcji „Działania analityczne” i „Pliki cookies” Polityki prywatności)

Na jakiej podstawie? - nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w podanym wyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Jak długo? - do momentu wygaśnięcia ważności lub usunięcia przez Ciebie plików cookies, wykorzystywanych do celów analitycznych*

Co się stanie, jeśli nie podasz danych? - nie uwzględnimy Twoich preferencji dotyczących korzystania ze Sklepu w pracach nad jego rozwojem* w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej

 

 1. Wyrażenie przez Ciebie zgody na otrzymywanie od nas treści marketingowych (np. informacji o ofertach specjalnych)

W jakim celu? - wysyłka informacji marketingowych, zwłaszcza ofert specjalnych

Na jakiej podstawie? - Twoja zgoda na nasze działania marketingowe (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Jak długo? - do momentu wycofania przez Ciebie zgody – pamiętaj, w każdej chwili możesz wycofać zgodę. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

Ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas

(więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatnim akapicie tej sekcji)

Co się stanie, jeśli nie podasz danych?- nie będziesz otrzymywać naszych materiałów marketingowych, w tym informacji o naszych ofertach specjalnych

 

 1. Subskrypcja newslettera

W jakim celu? - wysyłanie newslettera

Na jakiej podstawie? - umowa o świadczenie usługi wysyłki newslettera (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Jak długo? - do momentu, w którym wypiszesz się z naszego newslettera

ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas (więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatnim akapicie tej sekcji)

Co się stanie, jeśli nie podasz danych? - nie będziesz mieć możliwości otrzymywania informacji dotyczących Sklepu i naszych usług

 

 1. Podjęcie działania lub zaniechanie mogące powodować powstanie roszczeń związanych ze Sklepem lub naszymi usługami

W jakim celu? - ustalenie, dochodzenie lub obrona ewentualnych roszczeń, związanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami

Na jakiej podstawie? - nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych osobowych we wskazanym powyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Jak długo? - do upływu okresu przedawnienia roszczeń lub do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania*

Co się stanie, jeśli nie podasz danych? - brak możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń* w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej.

 

PROFILOWANIE

W ramach Sklepu dokonujemy profilowania – w odniesieniu do Ciebie będzie to miało miejsce, jeśli zezwolisz na takie działania. Profilowanie to polega na automatycznej ocenie, jakimi produktami lub usługami możesz być zainteresowany, wykorzystując do tego informacje o wyświetlanych przez Ciebie treściach. Dzięki temu, reklamy produktów lub usług wyświetlane w ramach usług internetowych, z których korzystasz, będą bardziej dostosowane do Ciebie i Twoich potrzeb. Profilowanie, którego dokonujemy, nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób.

 

DZIAŁANIA ANALITYCZNE

W ramach Sklepu prowadzimy działania analityczne, mające na celu zwiększenie jego intuicyjności i przystępności – w odniesieniu do Ciebie będzie to miało miejsce, jeśli zezwolisz na takie działania. W ramach analizy będziemy brać pod uwagę sposób, w jaki poruszasz się po Sklepie – a więc np. to, ile czasu spędzasz na danej podstronie, czy w które miejsca w Sklepie klikasz. Dzięki temu możemy dostosować układ i wygląd Sklepu oraz zamieszczane w nim treści do potrzeb Użytkowników.

 

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

 

PLIKI COOKIES

Nasz Sklep, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.); nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia. W tym Sklepie ciasteczka wykorzystywane są w celach:

- zapamiętywania Twojej sesji

- statystycznych

- marketingowych

Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

Firefox

Chrome

Safari

Internet Explorer / Microsoft Edge

 

Poniżej znajdziesz informacje na temat funkcji przetwarzanych przez nas plików cookie oraz ich okresie ważności.

nazwa pliku cookie: __utma    

okres ważności pliku cookie: 2 lata 

funkcja pliku cookie: This cookie is set by Google Analytics and is used to distinguish users and sessions. The cookie is created when the JavaScript library executes and there are no existing __utma cookies. The cookie is updated every time data is sent to Google Analytics.

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

- usunąć pliki cookies,

- blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

W takich przypadkach nie będziemy ich już dłużej przetwarzać.

Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz w Wikipedii.

 

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, które wspierają nas w prowadzeniu działalności. Powierzamy im do przetwarzania Twoje dane – podmioty te przetwarzają dane wyłącznie na nasze udokumentowane polecenie.

Poniżej znajdziesz listę odbiorców Twoich danych:

 1. Każde działanie w związku ze Sklepem — odbiorcy danych: hostingodawca, podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne/IT, osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność, dostawca oprogramowania do prowadzenia sprzedaży
 2. przebywanie na stronie Sklepu z ustawieniami zezwalającymi na prowadzenie działań marketingowych — odbiorcy danych: podmiot zapewniający usługi marketingowe
 3. przebywanie na stronie Sklepu z ustawieniami zezwalającymi na prowadzenie działań analitycznych — odbiorcy danych: podmiot umożliwiający działania analityczne na stronie, dostawca płatności, podmiot dostarczający do Ciebie produkt
 4. złożenie zamówienia w Sklepie — odbiorcy danych: dostawca standardowego oprogramowania biurowego (w tym skrzynki poczty elektronicznej), biuro rachunkowe
 5. zapis na newsletter lub wyrażenie zgody na przesyłanie wiadomości marketingowych — odbiorcy danych: podmiot zapewniający wysyłkę newslettera lub wiadomości marketingowych
 6. nawiązanie z nami kontaktu (np. zadanie pytania) — odbiorcy danych: dostawca standardowego oprogramowania biurowego (w tym skrzynki poczty elektronicznej)

W każdym wypadku PRZEKAZANIE DANYCH POZA UNIĘ EUROPEJSKĄ nie ma miejsca.

Ponadto: odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim jesteśmy zobowiązani do udostępnienia im danych.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl, powered by Shoper.